Ringsaker Birøkterlag i dag

Ringsaker Birøkterlag ble stiftet 2. januar 1931.

Laget har hatt ei fin utvikling de siste årene.

Antall medlemmer er nesten fordoblet fra ca 30 til over 50.

Laget har mange engasjerte medlemmer og vi har stor aktivitet med kurs og faglige samlinger.

Mange medlemmer samarbeider om driften og utstyr.

Birøktere mangler aldri tema å snakke om når de møtes.

Vedtekter

Virksomheten til Ringsaker Birøkterlag er nedfelt i vedtektene.

- Laget skal arbeide for interessene til birøktere og særlig lagets medlemmer.

- Alle personer kan bli medlemmer fra og med året de fyller 18 år. Selskaper kan ikke bli medlemmer i laget.

- Årsmøtet er den høgeste myndigheten i Ringsaker Birøkterlag

- Ringsaker Birøkterlag ledes av et styre på fem medlemmer som velges av årsmøtet

Naturgrunnlaget

Geologien i Ringsaker er meget interessant og mangfoldig.

De næringsrike bergartene fra kambrium, ordovisium og silur gir grunnlag for et frodig landskap med et stort mangfold av planter.

Vi har også et gunstig klima i de lavere delene av innlandet.

Forholdene ligger godt til rette for birøkt i Ringsaker og de andre delene av Hedemarken.

©Copyright Ringsaker Birøkterlag